Login or Register
Add to your bookmarks
Marek Kamiński - Razem na biegun [Audiobook PL] [mp3@56] torrent
DOWNLOAD TORRENT
Category : Misc » Others
Added : 29 Oct 2011  
Seeds : 0
Peers : 0
Hash : 7dd3fa944c207e98c3cc3ce27bf1372c01ca28a9
Size : 99.91 MB
Downloads : 9 times
[v] torrent verified by realbot

Report Copyright Infringement


Autor: Marek Kami„sk
Tytu‚: Razem na biegun

Format: mp3@56 kbps
Rozmiar: 99,7 MB
Uploader: Zlotopolsky

Czas trwania: 04:09,05


Lektor: Jacek Labijak

Opis :

Ksi…żka ta opowiada o niezwyk‚ej podróży na Biegun Pó‚nocny i w™drówce po Oceanie Arktycznym trójki do›wiadczonych polarników i 15-letniego ch‚opca. O przygodzie, któr… można przeży‡ razem. O tym, jak co›, co wydaje si™ niemożliwe, staje si™ mozliwe, o przekraczaniu barier przede wszystkim tych, które tkwi… w nas samych, o szczegó‚ach, które s… szczególnie ważne, o bia‚ej lodowej pustyni, która wcale nie jest pusta. Jest to historia wyprawy na koniec ›wiata, która jest podróż… do naszego wn™trza.

W tej ca‚ej niemożliwo›ci wyprawy z Ja›kiem jest co› poci…gaj…cego. Może nie samo przekraczanie fizycznych barier i osi…gni™cie niemożliwego na pozór celu, jakim jest biegun. Poci…gaj…ce jest przekraczanie barier mi™dzy ludźmi i mi™dzy różnymi ›wiatami. I to jest czym›, dla czego warto porzuci‡ pewno›‡ i realno›‡ i zanurzy‡ si™ w nierealno›ci i marzeniach. I spróbowa‡ znaleź‡ tu w…sk… ›cieżk™, która prowadzi z tamtego ›wiata do tego, w którym żyjemy. Zaczynam pos‚ugiwa‡ si™ skrótem €žDuży i ma‚y na Biegun.€ €“ Marek Kami„ski €žRazem na biegun€

Pomimo trudno›ci i barier w kwietniu 2004 roku Marek Kami„ski, Ja› Mela, Wojtek Moskal oraz Wojtek Ostrowski wyruszyli na wypraw™. Celem wyprawy by‚o zdobycie Bieguna Pó‚nocnego, nie by‚ to jednak cel jedyny. Równie ważne by‚o udowodnienie sobie i ca‚emu ›wiatu, że to, co wydaje si™ na pozór niemożliwe do osi…gni™cia, dzi™ki wierze i wytrwa‚ej pracy może sta‡ si™ rzeczywisto›ci….

"Fascynuj…ca opowie›‡ o dwóch takich, którzy postanowili zdoby‡ oba ko„ce ›wiata - o ich sile, wyobraźni i pi™knych duszach, które pomog‚y im zwyci™ży‡... "(Beata Pawlikowska)

"W tej historii jest wiele mistycznej si‚y. I nie biegun sam w sobie jest tu najważniejszy. Najważniejsza jest podróż, droga. Droga w g‚…b siebie, spotkanie ze swoim wn™trzem , ograniczeniami i barierami które tak cz™sto podcinaj… nam skrzyd‚a w życiu codziennym. S‚uchaj…c tej opowie›ci dowiecie si™ dużo o sobie". (Artur Rojek)

Marek Kamiński - Razem na biegun [Audiobook PL] [mp3@56] torrent trackers
public - http://tracker.thepiratebay.org/announce

public - udp://tracker.openbittorrent.com:80

public - udp://tracker.ccc.de:80

public - udp://tracker.publicbt.com:80

public - udp://tracker.istole.it:80

public - http://exodus.desync.com:6969/announce

public - http://pow7.com/announce

public - http://10.rarbg.com/announce

public - http://tracker.torrent-polska.eu:2710/announce

public - http://9.rarbg.com:2710/announce

public - http://tracker.novalayer.org:6969/announce

public - http://tracker.torrent-polska.info:2710/announce

public - http://tracker.torrentbay.to:6969/announce

private - http://tracker.torrenty.org:6969/announce

Marek Kamiński - Razem na biegun [Audiobook PL] [mp3@56] torrent internal files
 • image Marek Kamiński - Razem na biegun [Zlotopolsky]
  • image 01- up_by_zloty.mp3    28.92 MB
  • image 02- up_by_zloty.mp3    28.55 MB
  • image 03- up_by_zloty.mp3    25.27 MB
  • image 04- up_by_zloty.mp3    17.06 MB
  • image Okładka.jpg    6.3 KB
  • image Opis.txt    2.87 KB

No comments
You must log in to add a comment.

Počítadlo.cz TOPlist